Terug
Gepubliceerd op 28/02/2023

2023_GR_00023 - buitenschoolse opvang en activiteiten - subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod - goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/02/2023 - 20:30 grote zaal 't Parkske
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Jan Claus, voorzitter; Erik Broeckx, burgemeester; Koen Dehaen, schepen; Steve D'Hulster, schepen; Goele Custers, schepen; Livia Moreau, schepen; Ilse Lacante, schepen; Gitta Vanpeborgh, voorzitter BCSD-schepen; Mark Schampaert, raadslid; Ingrid Pira, raadslid; Walter Duré, raadslid; Naranjo Decamps, raadslid; Lieve Voets, raadslid; Peter Mous, raadslid; Michiel Hubeau, raadslid; Nadia Saouti, raadslid; Jan Blommaert, raadslid; Vera De Hert, raadslid; Jitse Born, raadslid; Amarildo Vllazeria, raadslid; Michiel Tisson, raadslid; Patrick Hapers, raadslid; Peter Smol, raadslid; Carine Vantournhout, raadslid; Natasza Wisniewska, raadslid; Marc Lorrentop, raadslid; Eddy Cloostermans, raadslid; Eline Poels, raadslid; Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Sven Cooremans, raadslid

Secretaris

Sophie Hermans, algemeen directeur

Voorzitter

Jan Claus, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00023 - buitenschoolse opvang en activiteiten - subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod - goedkeuring

Aanwezig

Jan Claus, Erik Broeckx, Koen Dehaen, Steve D'Hulster, Goele Custers, Livia Moreau, Ilse Lacante, Gitta Vanpeborgh, Mark Schampaert, Ingrid Pira, Walter Duré, Naranjo Decamps, Lieve Voets, Peter Mous, Michiel Hubeau, Nadia Saouti, Jan Blommaert, Vera De Hert, Jitse Born, Amarildo Vllazeria, Michiel Tisson, Patrick Hapers, Peter Smol, Carine Vantournhout, Natasza Wisniewska, Marc Lorrentop, Eddy Cloostermans, Eline Poels, Sophie Hermans
Stemmen voor 21
Erik Broeckx, Gitta Vanpeborgh, Goele Custers, Ilse Lacante, Koen Dehaen, Lieve Voets, Mark Schampaert, Naranjo Decamps, Peter Smol, Steve D'Hulster, Vera De Hert, Michiel Tisson, Jan Blommaert, Livia Moreau, Amarildo Vllazeria, Patrick Hapers, Eddy Cloostermans, Carine Vantournhout, Marc Lorrentop, Natasza Wisniewska, Jan Claus
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 7
Ingrid Pira, Peter Mous, Walter Duré, Michiel Hubeau, Nadia Saouti, Jitse Born, Eline Poels
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00023 - buitenschoolse opvang en activiteiten - subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod - goedkeuring 2023_GR_00023 - buitenschoolse opvang en activiteiten - subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod - goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf de zomervakantie 2023, en tijdens de schoolvakanties van het schooljaar 2023-2024, zal het aanbod van vakantiekampen in Mortsel vanuit een regierol worden georganiseerd en niet meer in een actorrol. Cel vrije tijd heeft een aantal organisatoren aangetrokken die in Mortsel een aanbod verzekeren. Op dit moment is voorzien dat meer plaatsen dan voorheen worden opengezet voor Mortselse kinderen die willen deelnemen aan een vakantiekamp in het kader van opvang of zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de volgende zomervakantie.

De meestal hogere prijs die deze organisatoren vragen voor hun aanbod is in dat kader een terechte bezorgdheid. Na de zomervakantie van 2022 is er een bevraging gelanceerd via de Mortselse scholen over het vakantieaanbod in Mortsel. Het volledige aanbod werd bevraagd waarbij werd gepeild naar hoe ouders dit ervaren en wat de plus- en minpunten zijn. Als conclusie kwam naar voren dat voor de ouders die gebruik maken van vakantiekampen de elementen kwaliteit, inhoud, een gevarieerd aanbod en prijs heel belangrijk zijn.

Intussen is er in het kader van het BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) aan Mortsel een jaarlijkse subsidie toegekend. Deze bedraagt 19.000 euro per jaar. In 2022 werd slechts een klein deel van deze subsidie aangewend, ter ondersteuning van de opvang op woensdagnamiddag door De Woonboot in wijk Dieseghem.

Mortsel ontvangt deze subsidie nog tot 31 december 2025 en mag hiermee proeftuinen. Vanaf 2026 neemt Mortsel volledig de regierol over en ontvangt het de volledige subsidie voor buitenschoolse opvang van het Agentschap Opgroeien. Op dat moment moet de helft van het subsidiebedrag gaan naar kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

Het BOA-decreet focust dus voor een groot deel op kleuters, die door hun jonge leeftijd kwetsbaarder zijn en nog meer behoefte hebben aan opvang, zorg en begeleiding dan kinderen van de lagere school. Het voorstel is daarom om vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 een toelage te voorzien voor de organisatoren in Mortsel die kleuterkampjes of kleuteropvang organiseren. De haalbaarheid van het te besteden subsidiebedrag speelt hier uiteraard ook in mee.

In de afsprakennota die de cel vrije tijd afsluit met de organisatoren is een van de voorwaarden dat deze UiTPAS partner wordt om ook op die manier de prijs van de kampjes haalbaar te maken voor financieel kwetsbare gezinnen. Dit zal dan ook een verplichting worden in het reglement voor de partners die in aanmerking willen komen voor deze toelage. De afsprakennota neemt ook inhoudelijke kwaliteitscriteria op, waarnaar kan verwezen worden in het reglement.

Het gebruik van dit reglement en het effect ervan zal geëvalueerd worden, ook met de organisatoren.

Juridische grond

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 april 2019.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 23° van het decreet lokaal bestuur
<p>Artikel 41 &sect;1 23&deg; van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies en kan deze bevoegdheid niet toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement voor organisatoren van een vakantieaanbod in Mortsel dat ingaat op 1 juli 2023 en eindigt op 30 juni 2024.